ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΩΝ

Ποιες από τις παρακάτω δράσεις θεωρείτε λιγότερο (1) ή περισσότερο σημαντικές (5) για τον Δήμο: